WD-40

Hinta sis. ALV:n
Lisäksi toimitusmaksu
LOPPUNUT

Tuotetiedot

Turvalauseke (GHS)

GHS02: GHS07: GHS09:

Huomiosanat:
Vaara

Vaaralausekkeet:
H319: Ärsyttää voimakkaasti silmiä.
H315: Ärsyttää ihoa.
H336: Saattaa aiheuttaa uneliaisuutta ja huimausta.
H411: Myrkyllistä vesieliöille, pitkäaikaisia haittavaikutuksia.
H222: Erittäin helposti syttyvä aerosoli.
H304: Voi olla tappavaa nieltynä ja joutuessaan hengitysteihin.
H229: Painesäiliö: Voi revetä kuumennettaessa


Turvalauseke:
P101: Jos tarvitaan lääkinnällistä apua, näytä pakkaus tai varoitusetiketti.
P102: Säilytä lasten ulottumattomissa.
P210: Suojaa lämmöltä, kuumilta pinnoilta, kipinöiltä, avotulelta ja muilta sytytyslähteiltä. Tupakointi kielletty.
P211: Ei saa suihkuttaa avotuleen tai muuhun sytytyslähteeseen.
P251: Ei saa puhkaista tai polttaa edes tyhjänä.
P261: Vältä pölyn/savun/kaasun/sumun/höyryn/suihkeen hengittämistä.
P273: Vältettävä päästämistä ympäristöön.
P280: Käytä suojakäsineitä/suojavaatetusta/silmiensuojainta/kasvonsuojainta.
P305: JOS KEMIKAALIA JOUTUU SILMIIN:
P351: Huuhdo huolellisesti vedellä usean minuutin ajan.
P338: Poista piilolinssit, jos sen voi tehdä helposti. Jatka huuhtomista.
P312: Ota yhteys MYRKYTYSTIETOKESKUKSEEN/lääkäriin/…, jos ilmenee pahoinvointia.
P410: Suojaa auringonvalolta.
P405: Varastoi lukitussa tilassa.
P412: Ei saa altistaa yli 50 °C/122 °F lämpötiloille.
P501: Hävitä sisältö/pakkaus ...Gebrauchsnummern 14486406
49368
Field of operation Henkilöauto
EAN/GTINs 5032227493681

Arvostelut

Takaisin arvosteluihin

Kirjoita arvostelu